حرارت سالن بوقلمون گوشتی:

هفته                          1        2      3      4      5      6      7 به بعد   درجه/ سانتی گراد      38     31    29    27     25    23      20 توجه : دما بر اساس رفتار جوجه تنظیم گردد ،همچنین کاهش درجه به مرور انجام شود.

در صورت استفاده از مادر مصنوعی:

بسته به ظرفیت حرارتی مادر مصنوعی و همچنین دمای مورد نظر ارتفاع مادر مصنوعی در بالای بستر بین0/6تا 1/2متر در نظر گرفته شود. برای جلوگیری از پخش شدن جوجه ها و دور شدن از دستگاه مادر مصنوعی حتما از گارد جوجه استفاده کنید مرکز محیط 36 تا 40 درجه سانتی گراد لبه محیط 26 تا …

در صورت استفاده از مادر مصنوعی: ادامه »

نکات کاربردی در هنگام جوجه ریزی بوقلمون

– پیش از جوجه ریزی از کار کرد صحیح تمام هیتر هاو سیستم های حرارتی اطمینان حاصل نمایید. – آبخوری ها از آب تمیز( تا 6 میلی متر از لبه آن) و دانخوریها از دان به مقدار کافی پر شود. – دستگاه های گرم کننده بایستی دو روز قبل از ورود جوجه بوقلمون ها روشن …

نکات کاربردی در هنگام جوجه ریزی بوقلمون ادامه »

دما ، رطوبت ،تهویه بوقلمون

هنگام استفاده از هیتر گاز سوز ضروری است تا از ورود هوای تازه کافی به سالن اطمینان حاصل شود. رطوبت نسبی سالن در بدو ورود جوجه بین 65 تا 70 در صد که مانع از دست دادن آب بدن پرنده  شده و از ایجاد گرد و غبار نیز جلو گیری شود. رطوبت در طول دوره …

دما ، رطوبت ،تهویه بوقلمون ادامه »

پرورش بوقلمون

نوک چینی در یک روزگی خطر ایجاد استرس و بی میلی جوجه ها را بدنبال دارد و از آنجا که جوجه بوقلمون ها ذاتا غیر فعال هستند خطر سوء تغذیه آنها را تهدید می کند به همین دلیل نوک چینی را در 10 تا 20 روزگی انجام می دهند. از انجام همزمان نوک چینی با …

پرورش بوقلمون ادامه »

کنترل دما

.در دو هفته اول جوجه بوقلمون ها کنترلی بر دمای بدن خود ندارند و قادر به تنظیم آن نیستند در صورت سرما خوردگی کاهش 20 در صدی وزن و کاهش 30 در صدی ضریب تبدیل دان خواهیم داشت.دمای پیشنهادی سالن36 تا 38 درجه  سانتی گرادبا توجه به وضعیت پخش جوجه در سالن.